Wishing > Having

Wishing > Having
A quip by jmphotography