Do you even lift, bruh?

Do you even lift, bruh?
A quip by VampireCourtney