Thích thì không có nước mắt. Nhưng yêu thì có...

Thích thì không có nước mắt. Nhưng yêu thì có...
A quip by Gami2809