"Đã đi qua được bao nhiêu năm tháng, mà ngồi đong đếm niềm đau?"

"Đã đi qua được bao nhiêu năm tháng, mà ngồi đong đếm niềm đau?"
A quip by thanhngo1234