Chưa yêu thương đủ🍃 사랑이 충분하지 않고 Thì đừng ngủ với em 💔 나와 함께하지 마라.

Chưa yêu thương đủ🍃 사랑이 충분하지 않고 Thì đừng ngủ với em 💔 나와 함께하지 마라.
A quip by miavo