Phải làm sao khi em vẫn còn thương người cũ... #NBH

Phải làm sao khi em vẫn còn thương người cũ... #NBH
A quip by Gami2809