"Chúng ta luôn cố gắng học cách để mỉm cười, nhưng cuối cùng lại thành không dám khóc"

"Chúng ta luôn cố gắng học cách để mỉm cười, nhưng cuối cùng lại thành không dám khóc"
A quip by thanhngo1234