"Đã đi qua được bao nhiêu năm tháng, Mà ngồi đong đếm nỗi cô đơn." #Camonvidayeuem

"Đã đi qua được bao nhiêu năm tháng, Mà ngồi đong đếm nỗi cô đơn." #Camonvidayeuem
A quip by thanhngo1234