Yêu là khoan dung, rộng lượng, còn thích thì chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân.

Yêu là khoan dung, rộng lượng, còn thích thì chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân.
A quip by Gami2809