Quay đi quay lại, người tớ thương nhất vẫn là cậu Chỉ một mình cậu thôi cũng đã đủ ôm trọn thanh xuân của tớ rồi.

Quay đi quay lại, người tớ thương nhất vẫn là cậu Chỉ một mình cậu thôi cũng đã đủ ôm trọn thanh xuân của tớ rồi.
A quip by bondino