Trước, có người từng bảo nghiện giọng tôi. Sau, tôi và người đó không còn liên lạc nữa. #NBH

Trước, có người từng bảo nghiện giọng tôi. Sau, tôi và người đó không còn liên lạc nữa. #NBH
A quip by Gami2809